Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sektori i Sigurimit të Cilësisë – Detyrat Kryesore të Zyrës

Rreth Nesh
Detyrat kryesore të zyrës
Programet të Akredituara
Programe në proçes Akreditimi
Njoftime

Sektori i Sigurimit të Cilësisë – Detyrat Kryesore të Zyrës

 

Sektori i Sigurimit të Cilësisë (SSC) në bashkërendim dhe nën drejtimin e strukturave drejtuese të UBT ka për qëllim të mbështesë dhe të garantojë sigurimin e cilësisë në nivel universiteti dhe më konkretisht :

 

 1. Merret  me     përgatitjen     e      standardeve     për hartimin e dokumentacionit që rregullon realizimin e procesit mësimor në nivel Universiteti
 2. Kujdeset që dokumentacioni që prodhojnë fakultetet të përputhet me standardet kombëtare të cilësisë sipas cikleve të studimit
 3. Programon kalendarin e procesit të vetëvlerësimit në nivel universiteti dhe ndjek realizimin e
 4. Bashkëpunon me Dekanët e fakulteteve për realizimin e vetëvlerësimit dhe ecurinë e veprimtarisë mësimore, si edhe për aplikimin e çdo kërkese të re apo ripërsëritje .
 5. Koordinon dhe bashkëpunon me fakultetet dhe departamentet për vlerësimin, riorganizimin, apo aplikimin e programeve të reja të
 6. Harton draftin tip të kërkesave dhe drejtimeve të realizimit të vlerësimit institucional në UBT në konsultim dhe në bashkëpunim  me dekanët e
 7. Koordinon bashkëveprimin e strukturave të vlerësimit institucional

të fakulteteve.

 1. Koordinon procesin e akreditimit të programeve të studimit për të gjitha ciklet e studimit dhe departamentet pranë
 2. Mban lidhje         të        rregullta         institucionale         me Agjencinë Kombëtare të Akreditimit të Arsimit të Lartë pranë
 3. Mban pozicionin e Koordinatorit Institucional të  UBT
 4. Është pjesë e grupit të punës në procesin e ndërkombëtarizimit të UBT në kuadër të marrëveshjeve me universitetet partnere për diplomat duale dhe të përbashkëta
 5. Hedh në faqen e -Albania të gjitha aplikimet për programet e studimit apo realizon ndryshime të tjera të kërkuara nga ana e
 6. Merr pjesë në përgatitjen e Guidës në nivel

Kontakt

Prof. As.Dr. Etleva Muça
E-mail: evadashi@ubt.edu.al