Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sektori i Programeve dhe Kurrikulave – Rreth Nesh

Rreth Nesh
Detyrat kryesore të zyrës
Programet e Studimit
Kuotat sipas cikleve të studimit
Njoftime

Sektori i Programeve dhe Kurrikulave – Rreth Nesh

 

Sektori i Programeve dhe Kurrikulave ndjek me përgjegjësi problemet që lidhen me mësimin dhe merret me përgatitjen e programeve të reja të studimit për të gjitha ciklet e studimit, si dhe realizon rishikimin periodik të programeve ekzistuese që ofrohen në UBT. Kontrollon mbarëvajtjen e procesit mësimor si edhe të provimeve gjatë vitit në të gjitha njësitë e UBT, duke u bazuar në dokumentacionin bazë të rregullimit të organizimit, veprimtarisë dhe zhvillimit të procesit mësimor në Universitet.

Kontakt

Prof. As. Dr. Etleva Jojic
E-mail: ejojic@ubt.edu.al