Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sektori i Kërkimit dhe Promovimit Shkencor

Rreth Nesh
Njoftime

Sektori i Kërkimit dhe Promovimit Shkencor

Përgjegjësi i Sektorit të Kërkimit dhe Promovimit Shkencor emërohet nga Rektori i UBT-së. Detyrat kryesore të tij janë:

  • Në bashkëpunim me Rektoratin, Zv/Rektorin për Shkencën, Drejtorin e Drejtorisë së Shkencës dhe Promovimit Akademik monitoron procedurat dhe plotësimin e kritereve në kërkim të mbrojtjes së gradës shkencore “Doktor”;
  • Në bashkëpunim me fakultetet monitoron procesin e kontrollit antiplagjiaturë të doktoratave të mbrojtura në UBT;
  • Nxit, koordinon dhe monitoron kërkimin shkencor në UBT;
  • Në bashkëpunim me Sektorin e Promovimit Akademik monitoron procesin e fitimit të titujve akademikë të personelit brenda dhe jashtë UBT-së.
  • Promovon veprimtarinë kërkimore-shkencore të universitetit brenda dhe jashtë vendit;
  • Ndjek zbatimin e orientimeve, planeve, projekteve lidhur me kërkimin shkencor, doktoratat dhe promovimin akademik;

 

Përgjegjëse sektori: Prof. Dr. Etleva Delia

Përgjegjëse sektori: Prof. Dr. Etleva Delia
edelia@ubt.edu.al