Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sektori i Botimeve dhe Eventeve

Rreth Nesh
AJAS
Njoftime

Sektori i Botimeve dhe Eventeve

Përgjegjësi i Sektorit të Botimeve dhe Eventeve emërohet nga Rektori i UBT-së. Detyrat kryesore të tij janë:

  • Në bashkëpunim me Rektoratin, Zv/Rektorin për Shkencën, Drejtorin e Drejtorisë së Shkencës dhe Promovimit Akademik koordinon dhe monitoron aktivitetet shkencore (simpoziume, konferenca, kongrese, workshop-e, etj.) në UBT;
  • Organizon përgatitjen dhe botimin e periodikëve shkencorë të UBT-së, bashkëpunon me autorët e artikujve shkencorë dhe recezentët;
  • Organizon dhe mbështet procesin e botimit online të artikujve shkencorë, etj.;
  • Bashkëpunon me institucione kombëtare dhe ndërkombëtare për realizimin e aktiviteteve shkencore dhe botimeve.

Përgjegjës sektori: Prof. Dr. Endrit Kullaj

Përgjegjës sektori: Prof. Dr. Endrit Kullaj
ekullaj@ubt.edu.al