Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Drejtoria e Vlerësimit të Brendshëm dhe Sigurimit të Cilësisë

Drejtoria e Vlerësimit të Brendshëm dhe Sigurimit të Cilësisë

 

Drejtoria e Vlerësimit të Brendshëm dhe Sigurimit të Cilësisë (DVBSC) ka përgjegjësinë e ngritjes, zbatimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë në të gjitha aktivitetet mësimdhënësë në UBT, mbështetur në Kodin e Cilësisë në Arsimin e Lartë si dhe standardet dhe udhëzimet evropiane për sigurimin e cilësisë në Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë.

Përbërja e DVBSC propozohet nga Rektori dhe pas miratimit nga senati akademik miratohet nga BaUBT.  Drejtuesi i DVBSC varet drejtpërsëdrejti nga Zv/Rektori për mësimin në UBT.

Kontakt

Drejtori: Prof. Dr. Ardian Maci
E-mail: amaci@ubt.edu.al