Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Datat e riprovimeve për K.I dhe K.II sistemi Bachelor dhe K.I Master i Shkencave, FSHP

Në mbështetje të Rregullores së Studimeve të UBT-së, Neni 30 dhe 59, si dhe Rregulloren e Studimeve Universitare të Fakultetit të Shkencave Pyjore, Neni 25, Pika 7.b dhe Neni 29:
1. Datat e sezonit të Shlyerjeve të Detyrimeve të Sezonit të Riprovimeve për vitin akademik 2019-2020, për kursin e parë dhe të dytë bachelor, dhe vitin e pare Master i Shkencave, do të jenë 12 Tetor 2020.
2. Datat e provimeve për të dy programet e Studimit janë bashkangjitur në tabelat e mëpasshme.
3. Studentët e sistemit të studimeve me kohë të plotë të rregjistrohen paraprakisht për provimet që dëshirojnë. Rregjistrimi bëhet në sistemin ESSE3 përmes llogarisë së tyre personale nga data 7 Tetor deri më datë 12 Tetor 2020.
4. Studentët e parregjistruar paraprakisht humbasin të drejtën e futjes në provim në këto data:

Kliko këtu: Sezoni i riprovimeve VJESHTE