Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Të tjera

Në zbatim te ligjit nr. 80/2015 , datë 22.07.2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Republikën e Shqipërisë”, Urdhrin e MASR, nr.99, datë 26.03.2020, “Për disa ndryshime në urdhrin nr.8, datë 14.01.2020, “Për procesin zgjedhor për autori