Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

FBM

Bachelor Bachelor _ Biologji Marine dhe Akuakulturë Bachelor _ Bioteknologji Zooveterinare Bachelor _ Inxhinieri Agrare - Profili Agrobiologji Bachelor _ Inxhinieri Agrare - Profili Agromekanizim Bachelor _ Inxhinieri Agrare - Profili Agronomi Bachelor _ Inxhinieri Agrare - Profili Arkitekture Peizazhi Bachelor _ Inxhinieri Agrare - Profili Hortikulture Bachelor

Master Shkencor  Master Shkencor _ Akuakulture Master Shkencor _ Energjite e Rinovueshme Master Shkencor _ Hortikultur Master Shkencor _ Inxhinieri Agromjedisi Master Shkencor _ Mbrojtje Bimesh Master Shkencor _ Menaxhim i Burimeve Natyrore Master Shkencor _ Shkencat Agronomike Master Shkencor _ Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale   Master Profesional Master

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik në kategorinë "Specialist" niveli IV-a, në Departamentit Hortikulturë dhe Arkitekturë Peisazhi pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit. Kritere të Vecanta: 1-Specialist-Kategoria IV-a. • Të ketë përfunduar studimet në fushën e

Universiteti Bujqesor i  Tiranes  shpall 1 (nje) vend pune per personel administrativ ne kategorine "Specialist" niveli  IV-a, ne Sektorin e Menaxhimit Ekonomik-Financiar prane Fakultetit te Bujqesise dhe Mjedisit. 1-Specialist-Kategoria IV-a. Kritere te Vecanta jane: Te kete kryer studimet ne fushen e

Ne perputhje me Ligjin Nr. 80/2015, date 22.07.2015 "Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin Shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise", Statutin dhe Rregulloren e Universitetit Bujqesor te Tiranes, si dhe Rregulloren e Rekrutimit te Stafit

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel administrativ në kategorinë "Specialist" niveli IV-a, në Sektorin e Menaxhimit Ekonomik-Financiar pranë Fakultetit të Bujqesisë dhe Mjedisit. 1-Specialist-Kategoria IV-a. Kritere të Vecanta janë: Të ketë kryer studimet në fushën e