Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Buxheti i detajuar për Universitetin Bujqësor të Tiranës viti 2018

Pasqyrim i të ardhurave dhe shpenzimeve për Universitetin Bujqësor të Tiranës, për vitin 2018:

Të ardhurat:

  • Të ardhurat sipas burimeve të krijimit të tyre, në vlerë absolute  dhe në %.

Shpenzimet:

  • Shpenzimet për pagat, sigurimet shoqërore dhe bursat e studentëve .
  • Shpenzimet operative (602).
  • Shpenzimet për investime (në vlerë dhe në objekt).

Kliko këtuBuxheti i Detajuar 2018