Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Blerta (Moçka) Leka

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi 

PhD, Informatikë, Fakultetit i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 2016

DIND, Informatikë, Fakultetit i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 2009

Lëndët

Programim, Aplikim Programesh, Inxhinieria Software, Sisteme të Shpërndara, Sistemet e Informacionit të Drejtimit dhe Informatikë dhe Inforamtikë.

Kerkimet Shkencore

Fushat kryesore të studimit të saj janë: Bazat e të dhënave, Inteligjenca e Biznesit, gjuhët e programimit dhe Virtualizimi.

Titulli :

Lektore

 

Departamenti:

Matematikë- Informatikës

 

Ndertesa:

Godina B FEA

Zyra:

Zyra 107

Tel:

 

Email:

bmocka@ubt.edu.al