Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Belul Gixhari

Edukimi

  • “Profesor”, Vendim Nr. 20, datë 09.12.2019, Komisioni i Promovimit të Personelit Akademik, (UBT),

  Nr. RSHGSHTA: C002; Nr. Diplomës: 08; Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2020.

  • “Profesor i Asociuar” (Mjeshtër Kërkimesh), Vendim Nr. 87, datë 25.07.2003; Regj. Themeltar 4914; Nr. Dëshmisë 480, Komisioni i Kualifikimit Shkencor, 2004.
  • “Doktor” në fushën e Shkencave Bujqësore, Regjistrit Themeltar 3635, Nr. Regjistrit 43, Nr. Diplomës 50, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1996.
  • “Agronom i Lartë” (Diploma Nr. 3378 + Aneks); Fakulteti Agronomisë, Instituti Lartë Bujqësor, Tiranë, 1981.

Lendet:

 

Interesat kërkimore

 1. Resurset gjenetike te pemeve frutor, Farore dhe subtropikale. 2. Rajonizimi i pemtarise.

TITULLI

Prof. Dr.

Emërtesa: Personel Akademik me Orientim Kërkimor / Kërkues Shkencor për Resurset Gjenetike të Bimëve Industriale dhe Dokumentimin e Resurseve Gjenetike të Bimëve.

 

DEPARTAMENTI

Departamenti Shkencave Agronomike; Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT.

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

 

NDERTESA

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT.

Zyra:Rr. Siri Kodra/132/1, Tiranë/Shqipëri.

 

TELEFONI

+355 69 799 9634

 

EMAIL: gixharibelul@ubt.edu.al