Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bahri Musabelliu

Edukimi 

PhD 2020-në proces Departamenti i Gjeografisë dhe menaxhimit të territorit, Universiteti Paul Valery,Montpellier 3, Francë

Master Shkencor në Ekonomi dhe Politika Agrare,Fakulteti I Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2013-2015

Bachelor në Ekonomi dhe Politika Agrare,Fakulteti I Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2010-2013

Lëndët

Drejtim Agrobiznesi, Kooperim dhe integrim ne bujqesi, Menaxhim Strategjik i Agrobiznesit.

Kerkimet Shkencore

Problematikate lidhura me fushat e Menaxhimit të Agrobiznesit; Kooperimit dhe Integrimit në Bujqësi; Planifikimit dhe Menaxhimi Strategjik.

Titulli :

Prof .Dr

 

Departamenti:

Drejtim Agrobiznesi

 

Ndertesa:

Godina B FEA,

Zyra:

Zyra 103B

Tel:

 

Email:

bahri.musabelliu@yahoo.com b.musabelliu@ubt.edu.al