Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Author: ubtuser

Njoftohen të gjithe studentët, që plotësojnë kushtet për përfitimin e bursave për vitin akademik 2021-2022 që studjojnë në programet e studimit:   Program të ciklit të parë të studimeve, Program të integruar të studimeve, Program të studimeve profesionale   Shikoni dokumentin e 

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1(një) vend pune për personel ndihmës akademik ne kategorinë "Laborant" niveli IV,në departametin e Drejtim Agrobisnesi prane Fakuletit të Ekonomise dhe Agrobiznesit Dokumentacioni që duhet të paraqesin kandidatët që konkurojnë(Dokumenti)

“PËR ZBATIMIN E MASAVE DHE PARANDALIMIN E INFEKSIONIT COVID-19, PËR PERSONELIN AKADEMIK, NDIHMËS AKADEMIK, ADMINISTRATIV DHE STUDENTËT E UNIVERSITETIT BUJQËSOR TË TIRANËS” Në përputhje me Ligiin nr. 80/2015, datë 22.07.2015 ”Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit