Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Author: IT UBT

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik në kategorinë “Asistent-Lektor”  pranë Fakultetit të Mjekësisë Veterinare. Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 25.03.2022 në orën 11:00. Të interesuarit

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik në kategorinë “Asistent-Lektor”  pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit. Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 25.03.2022 në orën 13:00. Të

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik në kategorinë "Specialist" niveli IV-a, në Departamentit Hortikulturë dhe Arkitekturë Peisazhi pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit. Kritere të Vecanta: 1-Specialist-Kategoria IV-a. • Të ketë përfunduar studimet në fushën e

Universiteti Bujqesor i  Tiranes  shpall 1 (nje) vend pune per personel administrativ ne kategorine "Specialist" niveli  IV-a, ne Sektorin e Menaxhimit Ekonomik-Financiar prane Fakultetit te Bujqesise dhe Mjedisit. 1-Specialist-Kategoria IV-a. Kritere te Vecanta jane: Te kete kryer studimet ne fushen e

Ne perputhje me Ligjin Nr. 80/2015, date 22.07.2015 "Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin Shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise", Statutin dhe Rregulloren e Universitetit Bujqesor te Tiranes, si dhe Rregulloren e Rekrutimit te Stafit