Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ariana Nepravishta

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

Doktor në Gjuhësi/Didaktike, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës, 2016

Docent, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare,Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2011

Master i Nivelit të Dytë, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës, 2009-2011

Lëndët

Gjuhë angleze për Informatikë Biznesi, Mjekësi Veterinare, Akuakulturë & Zootekni

Interesat kërkimore

Mësimdhënia e gjuhës angleze për qëllime specifike nëpërmjet detyrave dhe projekteve si dhe përdorimi i saj në kontekste të caktuara për të rritur komunikimin dhe bashkëveprimin e studentëve në një botë të globalizuar.

TITULLI

Lektor

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Gjuhëve të Huaja

 

NDËRTESA

Godina A FEA, Godina FMV

 

Zyra

136

 

EMAIL anepravishta@ubt.edu.al