Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Aplikime për shkëmbime studentësh me bursë në Francë

Në kuadër të projektit Erasmus+ Universiteti Bujqësor i Tiranës fton të gjithë studentët e vitit të parë Master të aplikojnë për shkëmbime afatshkurtra në Institutin SupAgro Montpellier.

Dokumentët e nevojshme për aplikim janë:

  • Fotokopje dokumenti identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti)
  • Curriculum Vitae (CV)
  • Listë e përditësuar e notave
  • Letër motivimi

Afati i aplikimit është deri më 24 Tetor dhe dokumentat duhet të dorëzohen tek esherko@ubt.edu.al dhe dpipero@ubt.edu.al

Ju lutem, për më shumë informacion klikoni https://en.institut-agro-montpellier.fr/programs/academic-exchange-programme/course-offer-english