Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Albana Gjoni

Edukimi 

Profesor i Asociuar , Kontabilitet dhe Financë, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2021.

Doktoraturë në fushën e Financë – Kontabilitetit, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2011-2014.

Docent në fushën e Financë – Kontabilitetit, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Nëntor 2013.

Master i Shkencave e Nivelit të Dytë (Program dy-vjeçar, Diplomë e dyfishtë në bashkëpunim me Universitetin e Nebraskës, USA), Fakulteti i Ekonomisë, Universiti i Tiranës, Janar 2008 – Dhjetor 2009.

Bachelor (Program 4-vjeçar) në Financë-Kontabilitet, Fakulteti i Ekonomisë, Universiti i Tiranës, 2000-2004.

Lëndët

Raportim Financiar, Kontabilitet Financiar, Kontabiliteti i Kostos

Kerkimet Shkencore

Raportim Financiar, Kontabilitet Financiar, Politikat dhe Administrimi Fiskal, Analiza Financiare, Auditimi, Sjellja financiare, Kontabiliteti i Kostove dhe Analiza e Kostove.

Titulli :

Lektore / Profesor i Asociuar

 

Departamenti:

Financë-Kontabilitet

 

Ndertesa:

Ndërtesa B FEA, UBT

Zyra:

Zyra B 411/ Zyra e Studimeve dhe Studentëve

Email:

agjoni@ubt.edu.al