Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Adriatik Çakalli

Edukimi

Titulli “Profesor i Asociuar”, 2011.

Grada: “Doktor” në fushën e Shkencave Bujqësore, Universiteti Bujqësor i Tiranës,

Master Shkencor: “Seleksionimi klonal dhe fitosanitar i varieteteve autoktone të pemëve frutore në Shqipëri”.Diplomë Pasuniversitare: Qendra Mesdhetare e studimeve të avancuara, “C.H.I.A.M” Bari- 1999.

Diplomimi: Agronom i Lartë i Pemëtarisë, 1995.

Lendet:

Resurset Gjenetike, Departamenti i Prodhimit bimor. Diagnostikimi fitosanitar & Çertifikimi. Departamenti i Mbrojtjes së bimeve. Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit. UBT.

Interesat kërkimore

Studimi i resurseve gjenetike të ullirit. Pomologjia; Përmirësimi gjenetik nëpërmjet përzgjdhjes klonale. Identifikimi dhe ruajtja e egzemplarëve shekullore të ullirit dhe formave të egra me interes. Studime të afërsisë gjenetike të varieteteve autoktone. Metodat bashkëkohore të shtimit të fidanëve

Titulli :

Profesor i Associuar

 

Departamenti:

Departamenti Shkencave Agronomike; Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT.

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Ndertesa:

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT.

Zyra: 202, Kati II, Banka Gjenetike, Rr. Siri Kodra/132/1, Tiranë/Shqipëri.

 

Zyra:

Zyra: 306

Tel:

0676441954

 

Email:

acakalli@ubt.edu.al

adcakli13@gmail.com