Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Adri Arebara

Edukimi

Master Shkencor në Monitorim dhe Rikualifikim Mjedisor, në Universitetin Sapienza të Romës, 2016

Bachelor në Shkenca Mjedisore, në Universitetin Sapienza të Romës, 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lëndet:

Ekologji, Impakti Mjedisor dhe Ndryshimet Klimatike, Politikat e Përdorimit të Tokës.

Interesat kërkimore

Fokusi i kërkimeve të tij është në temën e ndryshimeve globale mjedisore, në flukset e karbonit në përbërësit e biosferës, në veçanti depozitat e karbonit në ligatinat bregdetare dhe tokat torfike në Shqipëri.

TITULLI

Asistent lektor

 

DEPARTAMENTI

Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

NDERTESA

Godina e DMBN

Zyra

102

 

TELEFONI

0675135679

 

EMAIL

aerebara@ubt.edu.al