Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Adnand Ramadhi

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misioni dhe vizioni
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

Studimet Doktorature, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2011

Studimet e thelluara pasuniversitare, Universiteti Bujqësor i Tiranës 2006

Fakulteti i agronomisë, dega Prodhim Bimor;, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2002

Lëndët:

Akaro – nematologji bujqësore.

Dëmtuesit jo insekt të bimëve

Interesat kërkimore

Kërkim në fushat:

Nematologji;

TITULLI

Lektor

 

DEPARTAMENTI

Mbrojtje Bimësh

 

NDËRTESA

Godina e FBM

Laboratori i Nematologjisë

 

TELEFONI

0692699865

EMAIL: adnand.ramadhi@yahoo.com