Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

VENDIM REKTORATI

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E REKTORATIT NR 118, DATË 04.10.2021, “PËR ZBATIMIN E MASAVE DHE PARANDALIMIN E INFEKSIONIT COVID-19, PËR PERSONELIN AKADEMIK, NDIHMËS AKADEMIK, ADMINISTRATIV DHE STUDENTËT E UNIVERSITETIT BUJQËSOR TË TIRANËS”

Në  përputhje me ligjin nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të lartë në Republiken e Shqipërisë”, neni 3 dhe 40, Urdherit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nr.413, datë 24.09.2021, “Për marrjen e masave për parandalimin e infeksionit COVID-19, për personelin e Institucioneve Arsimore dhe Studentet”  i  ndryshuar  me Urdherin nr. 413/1, date 27.09.2021,” Për një ndryshim në Urdhërin nr. 413, datë 24.09.2021, Për marrjen e masave për parandalimin e  infeksionit COVID-19,  për personelin e Institucioneve Arsimore dhe Studentët”, Urdhërit të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë, nr. 395, datë 06.10.2021, Një ndryshim në Urdherin nr.  166, datë 17.06.2021, Për caktimin e datës së fillimi dhe mbarimit të vitit akademik 2021-2022 në Institucionet e Arsimit të Lartë”, shkresën e MASR-së nr. 5378, datë 01.10.2021 si dhe në Statutin e Universitetit Bujqësor të Tiranës, nenet 16 dhe 23, Rektorati në mbledhjen e datës 08.10.2021,

VENDOSI:

1. Në mbështetje të Urdhërit të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë, nr. 395, date 06.10.2021 “Një ndryshim në Urdherin nr. 166, datë 17.06.2021,  Për caktimin  e datës së fillimit dhe mbarimit të vitit akademik 2021-2022 në Institucionet e Arsimit Lartë, pikat 2, 3, 4 dhe 7 të Vendimit të Rektoratit me nr. 118, datë 04.10.2021, të ndryshojnë si më poshtë:

Student e  gjitha cikleve  studimit që ndjekin procesin mësimor pranë Universitetit Bujqësor  Tiras, duke filluar nga data 18.10. 2021, duhet të paraqesin Certifikaten e vaksinimit COVID19 (fotokopje),  Kartën e vaksinimit (fotokopje) ose paraqitjen cdo jatestit PCR  (fotokopje)  kryer sipas procedurës për kryerjen e testeve për efekte administrative.

Stafi akademik, ndihs akademik dhe administrativ duke filluar nga data 18.10.2021, duhet të paraqesin Certifikaten e vaksinimit COVID-19 (fotokopje), Kartën e vaksinimit (fotokopje) ose paraqitjen cdo jav të testit PCR (fotokopje) të kryer sipas procedus për kryerjen e testeve për efekte administrative.”

Studentet  dhe  stafi  akademik, ndihs  akademik  dhe  administrativ    cit  deri  më  datë 18.10.2021 kanë kryer vetem një dozë vaksinimi,  duhet të sjellin vërtetimin përkas.

Personeli  ndihmës akademik i ngarkuar me detyrën e lartpërmendur,  brenda datës 18.10.2021, hedh  në format elektronik të  dhenat e të gjithë studentëve  që  kanë paraqitur  Certifikatat e vaksinimit  COVID19,  Kartat e vaksinimit dhe vërtetimin për kryerjen e një doze të vaksinës, dhe ia përcjell  informacion me e-mail zyrtar personelit akademik të Departamentit përkatës.

2. Ngarkohen Drejtuesit e njësive kryesore, administratorët e njësive kryesore dhe drejtuesit e njësive bazë, për zbatimin e këtij Vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Universitetit Bujqësor të Tiranës.

VENDIM REKTORATI