Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shkurt 2022

Universiteti Bujqesor i  Tiranes  shpall 1 (nje) vend pune per personel administrativ ne kategorine "Specialist" niveli  IV-a, ne Sektorin e Menaxhimit Ekonomik-Financiar prane Fakultetit te Bujqesise dhe Mjedisit. 1-Specialist-Kategoria IV-a. Kritere te Vecanta jane: Te kete kryer studimet ne fushen e

Ne perputhje me Ligjin Nr. 80/2015, date 22.07.2015 "Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin Shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise", Statutin dhe Rregulloren e Universitetit Bujqesor te Tiranes, si dhe Rregulloren e Rekrutimit te Stafit