Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Dhjetor 2021

Universiteti Bujqësor i Tiranës fton të gjithë studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit të aplikojnë në programin e bursave të studimit SUSI, SHBA Universiteti pritës për studentët do të jetë University of Nevada, Reno për periudhën kohore Korrik 2022- Gusht 2022 Të gjithë

Më poshtë gjeni links për takimin informues "Dita Kombëtare Informuese Erasmus+”, që do të zhvillohet më datë 21 Dhjetor 2021, online në platformën Teams. Lutemi të dërgoni linkun përkatës tek stafi dhe tek studentët, pasi janë të ndryshëm. Linku për stafin: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjAwNjE5YzQtNDFjYS00YjRmLTk1ZjUtNjZjMDEwOTcyZDlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249e0c291-85cd-4261-a670-ec1f5e827d1e%22%2c%22Oid%22%3a%2227493ca6-2710-4ab2-a15e-e5301c1f333e%22%7d Linku për