avcilar escort atasehir escort atakoy escort halkali escort

Languages

Projekte

Universiteti Bujqësor i Tiranës është përfshirë si partner ose koordinator në një numër të konsiderueshëm programesh/projektesh kombëtare si “PKKZH”, ”Për Kërkim Fontamental dhe Ekselencë” etj. Fakultetet e ndryshme të UBT-së kanë qenë dhe janë pjesë e projekteve ndërkombëtare të financuara nga programet e BE-së, si psh. “Programe Bilaterale Bashkëpunimi, Cost, Tempus, Erasmus, IPA Crossing Border, FP7, Horizon 2020 etj”.

Universiteti Bujqësor i Tiranës është i përfshirë në studime shumë-dimensionale që synojnë zgjidhjen e problemeve aktuale të ekonomisë kombëtare, veçanërisht në shkencat bujqësore dhe fusha të ngjashme.

Qëllimi strategjik i Universiteti Bujqësor të Tiranës është zgjerimi i mëtejshëm i bashkëpunimit kërkimor dhe akademik në programe të ndryshme ndërkombëtare. Vizioni ynë është promovimi dhe përmirësimi i kapaciteve kërkimore për të rritur ndërgjegjësimin dhe bashkëpunimin me institucione private dhe publike në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar në fushat kërkimore dhe ato të zhvillimit, duke nxitur personelin akademik të paraqesin projektin e duhur në kohën e duhur dhe me burimet e duhura. Shikoni më poshtë për informacion më të detajuar në lidhje me projektet në vite:

 

Titulli Projektit 

Inst.

Financimi

Statusi Projektit

Vlerësimi i zeolitëve natyror të rajonit të Munellës (Shqipëri) për të zvogëluar praninë e metaleve të rënda në tokat e kontaminuara nga burime të ndryshme.

Koordinator: Prof. Dr. Fran Gjoka

FBM

Programi Bashkëpunimit Bilateral Itali-Shqipëri

Nga: 2012
Deri: 2014

Zhvillimi i kapaciteteve të Qendrave të Transferimit të Teknologjisë Bujqësore dhe shërbimeve te ekstensionit, nga projektet e shumëllojshme rurale.

Koordinator: Prof. Dr. Tatjana Dishnica

FBM

FAO

Nga: 2013
Deri: 2015

Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës dhe kaliumit në pleh si një parakusht për përdorimin e lartë dhe efikas të azotit

Koordinator: Prof. Dr. Evan Rroço

FBM

Instituti Polak Ndërkombëtar

Nga: 2013
Deri: 2015

Vlerësimi i potencialeve për kreditimin e fermerëve në hapësirën ekonomike, Lushnjë - Fier - Berat. 

Koordinator: Prof. Dr. Maksim Meco

FEA

Fondacioni

“BESA”

Nga: 2013
Deri: 2013

Konsumimi i produktet tradiconale në Shqipëri

Koordinator: Prof. Dr. Engjell Skreli

FEA

FAO

Nga: 2013
Deri: 2013

Zinxhiri i vlerës për mollën dhe bimët mjekësore dhe aromatike 

Koordinator: Prof. Asoc. Drini Imami

FEA

FAO

Nga: 2013
Deri: 2013

Vlerësimi i ndikimit të masave të Subvencionit nga Qeveria në Shqipëri

Koordinator: Prof. Dr. Engjell Skreli

FEA

FAO

Nga: 2013
Deri: 2013

Zhvillimi dhe konsolidimi i kapaciteteve didaktike dhe kërkimore të Fakultetit të Mjekësisë Veterinare për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe sëmundjeve zoonotike me ndikim të rëndësishëm ekonomik nëpërmjet përdorimit të metodave moderne dhe inovative laboratorike dhe transferimit të teknologjisë.

Koordinator: Prof. Dr. Dhimitër Rapti

FMV

AKTI

Nga: 2010
Deri: 2014

Studimi i diversitetit gjenetik dhe strukturës tek speciet ripërtypëse lokale nga markerat molekularë si microsatellite PCR-RFLP dhe PCR-SSCP ", në kuadër të Projektit për Kualifikim dhe Zhvillim Kërkimor

Koordinator: Prof. Dr. Anila Hodo

FBU

AKTI

Nga: 2010
Deri: 2014

Vlerësimi i disa metodave bioteknologjike në lidhje me përmirësimin e normës së qëndrimit dhe të hershëm të fidanëve të perimeve në kushte të pafavorshme të rritjes.   

Koordinator: Prof. Dr. Astrit Balliu

FBM

AKTI

Nga: 2010
Deri: 2014

Zhvillimin e Aktiviteteve të Misionit të Tretë në Universitetet Shqiptare

Koordinator: Prof. Dr.Bizena Bijo

UBT

TEMPUS

Nga: 2012
Deri: 2014

Promovimi i Mënyrës Inovative të Ushqimeve të Shëndetshme në Adriatik, WELLFOOD 

Koordinator: Prof. Dr.Bizena Bijo

FMV

IPA

Nga: 2012
Deri: 2015

Bashkëpunimi Shkencë-Shoqëri për Sigurimin e Qëndrueshëm të Inovacioneve 

Koordinator: Prof. Dr.Arben Verçuni

FEA

TEMPUS

Nga: 2013
Deri: 2016

Zhvillimin e mjeteve biologjike sipas Direktivës së Ujërave "Ministria e Jashtme e Norvegjisë. Norvegji, Maqedonia dhe Shqipëria, Liqeni i Ohrit (liqeni ndërkufitar) 

Koordinator: Prof. Dr.Magdalena Cara

FBM

Ministria e Punëve të Jashtme Norvegjese

Nga: 2009
Deri: 2013

Menaxhimi i Sistemit të Peshkimit pelagjik në detin Adriatik

Koordinator: Dr.Jerina Kolitari

FBM

IPA

Nga: 2013
Deri: 2016

Menaxhimi i Sistemit të Ujrave për Mbrojtjen e Detit Adriatik

Koordinator: Dr.Jerina Kolitari

FBM

IPA

Nga: 2013
Deri: 2016

Mënyra e Mbjelljes dhe dokumentimit të frutave të vendit dhe arrorëve në Universitetin Bujqësor të Tiranës 

Koordinator: Prof. Asoc.Endrit Kullaj

FBM

USDA

Nga: 2011
Deri: 2016

Ulliri i Adriatikut - pemishtet: parandalimi i rrezikut, qëndrueshmëria dhe të mësuarit

Koordinator: Prof. Dr.Bari Hodaj

FBM

IPA

Nga: 2011
Deri: 2014

Masat e Plota për Mbrojtjen nga Zjarri në Adriatik 

Koordinator: Prof. Dr.Ramiz Metaliaj

FSHP

IPA

Nga: 2013
Deri: 2016

Modeli Pyjor në vendet e Adriatikut 

Koordinator: Prof. Dr.Hajri  Haska

FSHP

IPA

Nga: 2012
Deri: 2014

Ushqimi dhe Turizmi në Vendet e Adriatikut: Inovacionet Gsmes 

Koordinator: Prof. Asoc.Ilir Kapaj

FEA

IPA

Nga: 2012
Deri: 2015

Zhvillimi i Njohurive në Lidhje me të Mësuarin gjatë gjithë Jetës në Fushën e Ekonomisë në Vendet e Ballkanit Perëndimor.

Koordinator: Prof. Dr.Arben Verçuni

FEA

TEMPUS

Nga: 2011
Deri: 2015

Green-Tech-WB: Teknologjia e Gjelbër për Shoqëritë me Zhvillim të Qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor. Erasmus Mundus. 

Koordinator: Prof. Dr. Anila Hodo

FBU

Erasmus Mundus

Nga: 2014
Deri: 2017

EUROLEGUME— Përmirësimin e rritjes bishtajore në Europë nëpërmjet prerjes të qëndrueshme

Koordinator: Prof. Dr. Astrit Balliu

FBM

FP7- KBBE

Nga: 2014
Deri: 2016

Forcimi i fermave dhe shfrytëzimi i Resurseve Gjenetike të Bimëve për të mbështetur fermerët ndaj ndryshimeve klimatike dhe përmirësimin e kushteve të jetesës në Shqipëri

Koordinator: Prof. Dr. Ndoc  Fasllia

FBU

FAO

Nga: 2015
Deri: 2018

Shërbimi Mbështetës i Bibliotekës: Modernizimi bibliotekave në Vendet e Ballkanit Perëndimor Nëpërmjet Zhvillimit të Stafit dhe Reformimit të Shërbimeve Bibliotekare.

Koordinator: Prof. Dr. Ferdi Brahushi

FBM

Erasmus+

Nga: 2016
Deri: 2018

Zhvillimi i Aditivëve të Sigurtë Simbiotik për të Përmirësuar Shëndetin dhe Prodhimin me Efikasitetet të Derrit.

Koordinator: Prof. Dr.Etleva Delia

FBM

Projekt Bilateral Shqipëri dhe Austri

Nga: 2015
Deri: 2016

Ndikimi i Karakteristikave dhe Ndryshimeve të Ndryshme të Tokës në Kullimin e Lëndëve Ushqyese (Nitrati) dhe Ndotjen e Ujit

Koordinator: Prof. Dr. Ferdi Brahushi

FBM

Programi Bashkëpunimit AKTI & Qeveria Austriake

Nga: 2015
Deri: 2016

Të Kuptuarit e Modifikimit të Drurit nëpërmjet një Trajtimi të Integruar të Shkencës dhe Mjedisit,

Koordinator: Prof. Dr.Hektor Thoma

FSHP

COST Action

Nga: 2015
Deri: 2019

Eurocoppice

 

Koordinator: Prof. Dr.Vasillaq Mine

FSHP

Horizon 2020

Nga: 2013
Deri: 2017

Institucione partnere