avcilar escort atasehir escort atakoy escort halkali escort

Languages

“BLERJE PAJISJE DHE REAGENTË PËR LABORATOR MËSIMOR KIMIE”

Universiteti Bujqësor i Tiranës, në zbatim të Marrëveshjes së Bashkimit Europian me Qeverinë Shqiptare me ligjin nr.117/2014 për programin e BE-së për Arsimin, Trajnimin, Rininë dhe Sportin, për pjesëmarrjen e RSH në Programin “ERASMUS+”, të Partnership Agreement ndërmjet Koordinatorit Lider Universitetit të Nish-it, Serbi (UN) me Universitetin Bujqësor të Tiranës, (UBT) dhe Universitetin e Tiranës (UT), për projektin Erasmus+ (NETCHEM) "ICT Netëorking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education" me numer Ref: 2016-2586/573885/573886 - EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP; të Ligjit nr.44, datë 30.04.2015 “Kodi i Procedurave Administrative në RSh”, si dhe mbështetur në marrëveshjen e bashkëpunimit midis UT dhe UBT respektivisht me nr.prot. 2118, datë 17.05.2017 dhe me nr. 794/3, prot., datë 17.05.2017, Ju fton të paraqisni ofertën tuaj me objekt “Blerje pajisje dhe reagentë për laborator mësimor kimie”, i ndarë në 2 lote, sipas preventivit të mëposhtëm dhe specifikimeve teknike bashkëlidhur:

File: 

Institucione partnere

Join our mailing list

Signup for Our Free Newsletter

Njonftime te Fakulteteve

Njonftime te Fakulteteve

Na kontaktoni