BORDI I ADMINISTRIMIT është organi më i lartë kolegjial administrativ, i cili garanton përmbushjen e misionit të UBT-së, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij. Në përmbushje të përcaktimeve ligjore në fuqi, Bordi i Administrimit të UBT-së, përbëhet nga shtatë anëtarë, të punësuar me kohë të pjesshme. Sipas përcaktimeve të ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”,   3 anëtarë  janë përfaqësues të UBT-së dhe janë përzgjidhur nga Senati Akademik i UBT-së, me një mandat pesëvjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje, prej listave të propozuara nga Fakultetet e UBT-së dhe 4 anëtarë janë përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe janë emëruar nga Ministri.

 Disa prej funksioneve kryesore të  BORDIT TË ADMINISTRIMIT të UBT:

 • Garanton qëndrueshmërinë financiare të UBT-së dhe përmbushjen e misionit të tij.
 • Me propozim të Senatit Akademik, miraton planin strategjik të zhvillimit të UBT-së dhe mbikëqyr zbatimin e tij.
 • Me propozim të Senatit Akademik, miraton buxhetin vjetor dhe atë afatmesëm të UBT-së dhe mbikëqyr zbatimin e tyre.
 • Me propozim të Senatit Akademik, miraton numrin e personelit në të gjitha nivelet.
 • Vlerëson paraprakisht mbylljen dhe riorganizimin e institucionit të arsimit të lartë, si dhe ndarjen ose bashkimin e institucionit të arsimit të lartë me një institucion tjetër të arsimit të lartë.
 • Miraton paraprakisht hapjen, riorganizimin ose mbylljen e njësive të UBT-së mbi bazën e propozimeve të njësive.
 • Jep mendim për projektrregulloren e institucionit dhe miraton rregulloren financiare të tij.
 • Përcakton rregullat për shpërndarjen e të ardhurave që siguron institucioni nga ushtrimi i veprimtarive të tij, si dhe mbikëqyr përdorimin e burimeve të financimit.
 • Është përgjegjës për caktimin e kritereve e të procedurave për punësimin e administratorëve dhe personelit administrativ, mbështetur në aktet e UBT- së.
 • Emëron dhe shkarkon administratorin e UBT- së.
 • Miraton paraprakisht statutin e UBT- së, para se t’i përcillet Senatit Akademik.
 • Miraton raportin e detajuar vjetor të veprimtarsë së UBT- së, të hartuar nga rektorati.

 

BORDI I ADMINISTRIMIT të UBT:

Lavdrim     Sahitaj             Kryetar

Donika       Kërçini              Anëtar

Dorina       Rapti               Anëtar

Jeton          Shehu              Anëtar

Geron        Kamberi          Anëtar

Ilir              Kristo              Anëtar

Sokol         Duro                Anëtar

 

Projekte